Privacitat i Política de tractament de dades

CAT

IDENTIFICACIÓ

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, els Servei de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a la entitat titular de la web: www.alasoca.cat


Denominació social: AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA

Domicili: "Col·legi Maristes Valldemia" al C/La Riera 124-182 - Mataró - 08302 - Barcelona

CIF: G58173063

Telèfon: 93 755 48 60  

e-mail: aelasoca@maristes.cat

NÚMERO DE CENS DE L’ENTITAT

                                  .- Generalitat de Catalunya: 115

                                  .- Ajuntament de Mataró: 16

C.I.F.: G-58173063


L’ AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA depèn de l’Associació "Centre Marista d'Escoltes" (CMS) nº de registre 622.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA. 

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web www.aelasoca.cat  al lloc web no implica cap tipus de renuncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA excepte que s’estableixi expressament el contrari. 


CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquest lloc Web i als formularis/autoritzacions creats i distribuits per L'AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA implica l’acceptació d’aquestes condicions d’us sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb el fi de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis. 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquests llocs Web per la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució,  transformació o comunicació.

L’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA no respondrà de cap conseqüència, dany o prejudicis que puguin derivar-se de la seva utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en aquesta és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contràries al contingut d’aquest Avís Legal.

L’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA es reserva el dret a modificar els continguts de la oferta comercial dels productes quan s’estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat. 


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

En compliment del Reglament General (UE) 679/2016 de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caracter personal i garantia del dret digital, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè serà incorporada a un fitxer automatitzada el responsable i titular de la qual és l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA,  amb la finalitat de prestar-li els nostres serveis.

A través de la complementació de formularis de la Web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud de consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per a rebre comunicacions comercials sobre els serveis de l’ AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA.

En cap cas l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, utilitzarà les dades personals i de les interessades per finalitats diferents de les prèviament mencionades, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableixen el Reglament General (UE) 679/2016 de protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caracter personal i garantia del dret digital.


Finalitat del tractament de dades:

LEs dades son tractades amb l'objectiu de donar accés als continguts en línia del lloc web, emplenar formularis d'inscripció i/o autorització a menors en la participació d'activitats i serveis de L'AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, peticions de contacte sobre serveis i activiats que duu a terme L'AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, Dur un registre de visites a la web (IP, dades del navegador ,país, pagina accedida etc.…) a efectes estadístics, aplicar mesures d'encriptació i seguretat de la web i, si es necessari enviar informació comercial o oficial sobre els nostres serveis per via electrònica.

En el cas d'emplenar algun formlari (ja sigui de la web o creat i distribuit per L'AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA) serà necesari donar dades personals, les quals es faran servir per a les finalitats per a la qual se soliciten al formulari.


Exercici dels seus drets:

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de copia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA C/La Riera, 124-182– 08302 – Mataró. també por ecercir els seus drets de manera electrònica mitjançà un correu electrònic a aelasoca@maristes.cat


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE MENORS

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys. Queda prohibit l’accés i us del portal als menors de 14 anys d’edat.

L’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA recorda a les persones major d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


ENLLAÇOS A ALTRES WEBS

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, per això, l’AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan coberts per el present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs deurà tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents de la nostra.


LEGISLACIÓ APLICABLE i COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Tots els litigis, controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o l’execució de les condicions generals d’aquesta Web es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular del Web.

ESP

IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular de la Web: www.aelasoca.cat


Denominación Social: AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA

Domicilio: "Colegio Maristes Valldemia" en la C/La Riera 124-182 - Mataró - 08302 - Barcelona

CIF: G58173063

Teléfono: 93 755 48 60  

e-mail: aelasoca@maristes.cat

NÚMERO DE CENSO DE ENTIDADES:

                                  .- Generalitat de Cataluña: 115

                                  .- Ayuntamiento de Mataró: 16

C.I.F.: G-58173063

El AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA depende de la Asociación "Centre Marista d'Escoltes" (CMS) nº de registro 622.


PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular de la Web: www.aelasoca.cat al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA salvo que se establezca expresamente lo contrario.


CONDICIONES DE USO

El acceso a este sitio Web y a los formularios/autorizaciones creados y distribuidos por AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestros productos y servicios.

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web  para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA se reserva el derecho a modificar los contenidos de la oferta comercial de los productos cuando lo estime oportuno y a mantener su contenido actualizado.

AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.


POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

En el cumplimiento del Reglamento General (UE) 679/2016 de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de caracter personal y garantia al derecho digital, se le informa que los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable y titular es AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, con la finalidad prestarle nuestros servicios.

A través de la cumplimentación de formularios de la Web, o formularios creados y distribuidos por AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, o mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida a AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales y para recibir comunicaciones comerciales y/o oficiales sobre los servicios de AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA

En ningún caso AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el Reglamento General (UE) 679/2016 de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de caracter personal y garantia al derecho digital,


Finalidad del tratamiento de datos:

Los datos se tratan con el objetivo de proporcionar acceso a los contenidos en línea de la web, Rellenar formularios de inscripcion y/o autorizacion a menores en la participacion de actividades, peticiones de contacto sobre los servicios y actividades que lleba a cabo AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, llevar un registro de visitas a la web (IP, datos del navegador, país, página accedida etc.…) a efectos estadísticos, aplicar medida de encriptado y seguridad de la web i, si es necesario enviar información comercial u oficial sobre nuestros servicios por vía electrónica.

En el caso de rellenar algún formulario será necesario facilitar determinados datos personales, los cuales se usarán para la finalidad para la cual los solicita el formulario.


Ejercicio de sus derechos:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA C/La Riera, 124-182– 08302 – Mataró también puede ejercer su derecho a través de un correo electronico a aelasoca@maristes.catPOLÍTICA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años. Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

El AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún servicio.

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.


ENLACES A OTRAS WEBS

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA, por ello, AGRUPAMENT ESCOLTA LA SOCA no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertos por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.


LEGISLACIÓN APLICABLE Y COMPETENCIA JURISDICCIONAL

Todos los litigios, controversias o reclamaciones surgidas de la interpretación o la ejecución de las condiciones generales de esta Web se regirán por la legislación española, y se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del titular del Web.